#market

Saturday market

X100V · f/11.0 · 1/210 · iso 320 · 23 mm

Khung

X100V · f/2.0 · 1/280 · iso 320 · 23 mm

Khung

X100V · f/2.0 · 1/80 · iso 320 · 23 mm

Shiny Days

X100V · f/5.6 · 1/480 · iso 160 · 23 mm

Lottery tickets sellers

X100V · f/8.0 · 1/340 · iso 640 · 23 mm

Market

X100V · f/8.0 · 1/340 · iso 640 · 23 mm

Market Cola

X100V · f/8.0 · 1/300 · iso 640 · 23 mm

Waiting the wife comes back from market

X100V · f/5.6 · 1/120 · iso 640 · 23 mm

Market

X100V · f/11.0 · 1/180 · iso 160 · 23 mm

Market

X100V · f/5.6 · 1/750 · iso 640 · 23 mm

Saturday market

X100V · f/2.0 · 1/4700 · iso 320 · 23 mm

Saturday market

X100V · f/2.0 · 1/1700 · iso 320 · 23 mm

Saturday market

X100V · f/8.0 · 1/150 · iso 320 · 23 mm

Saturday market

X100V · f/2.0 · 1/1400 · iso 320 · 23 mm

Saturday market

X100V · f/7.1 · 1/110 · iso 320 · 23 mm
Ban Atie